Skip to content

Algemene Voorwaarden Kleur Studio – Van Kesteren

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Van Kesteren;
 • Artikel: een artikel in deze Algemene Voorwaarden;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon of vereniging van eigenaren die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand;
 • Van Kesteren: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid N. van Kesteren & Zonen B.V., de aan Van Kesteren gelieerde entiteiten en/of de door Van Kesteren (eventueel) nader aan te wijzen derden of aangewezen derden;
 • Opdrachtgever: de Consument en/of Ondernemer die met Van Kesteren een Overeenkomst is aangegaan, dan wel een dergelijke Overeenkomst met Van Kesteren wenst aan te gaan en Van Kesteren daartoe een aanbod heeft gedaan, dan wel aan wie Van Kesteren een Offerte heeft uitgebracht;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft dan wel indien Van Kesteren handelt c.q. heeft gehandeld met een Ondernemer;
 • Offerte(s): een vrijblijvend aanbod van een daartoe bevoegde functionaris van Van Kesteren aan Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst;
 • Onderdeel A: het deel van deze Algemene Voorwaarden dat bepalingen omvat die enkel van toepassing zijn op de aankoop van producten door de Opdrachtgever in een (fysieke) winkel van Van Kesteren;
 • Onderdeel B: het deel van deze Algemene Voorwaarden dat bepalingen omvat die enkel van toepassing zijn op de uitvoering van diensten door Van Kesteren voor de Consument en de producten die in dat kader door Van Kesteren worden gebruikt;
 • Onderdeel C: het deel van deze Algemene Voorwaarden dat bepalingen omvat die enkel van toepassing zijn op de uitvoering van diensten door Van Kesteren voor de Ondernemer en de producten die in dat kader door Van Kesteren worden gebruikt;
 • Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon – niet zijnde Consument – die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, genootschaps- of beroepsactiviteit;
 • Overeenkomst(en): alle tussen Van Kesteren en Opdrachtgever gemaakte c.q. te maken afspraken met betrekking tot de levering van producten en/of de uitvoering van werkzaamheden door Van Kesteren of door haar ingeschakelde derden;
 • Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die tussen Van Kesteren en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Partijen: Van Kesteren en Opdrachtgever gezamenlijk.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Offertes die Van Kesteren uitbrengt, op alle aanvaardingen door Van Kesteren van een aan haar gedaan aanbod en op alle Overeenkomsten en Overeenkomsten op Afstand die Van Kesteren sluit met Opdrachtgever.
  • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en voor zover Van Kesteren daarbij vertegenwoordigd wordt door een daartoe krachtens de statuten van Van Kesteren bevoegde functionaris dan wel anderszins door Van Kesteren aangewezen bevoegde personen. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere c.q. latere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen tussen Van Kesteren en Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Van Kesteren. Opdrachtgever stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.
  • De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van Van Kesteren en Opdrachtgever naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene Voorwaarden van Van Kesteren prevaleren.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
  • Van Kesteren behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Van Kesteren een kopie van die gewijzigde Algemene Voorwaarden per e-mail en/of per post heeft verstuurd naar het bij haar bekende e-mailadres en/of postadres van Opdrachtgever. Op aanbiedingen, Offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die nadien tot stand komen alsmede in die situaties waarin verschillende versies van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht kunnen worden, is steeds de jongste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3: Offerte

  • Alle door Van Kesteren uitgebrachte Offertes – in welke vorm ook – zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
  • Van Kesteren kan niet aan een Offerte gehouden worden indien deze Offerte een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door Opdrachtgever redelijkerwijs als zodanig herkend kan worden.
  • De Offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende zes (6) maanden.
  • Schriftelijke opdrachten en offerteaanvragen van Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan met een duidelijke omschrijving van de te leveren producten en/of diensten.
  • Van Kesteren zal uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop haar Offerte c.q. aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Opdrachtgever.
  • Indien Van Kesteren een opdracht van Opdrachtgever aanvaardt c.q. Opdrachtgever een Offerte van Van Kesteren accepteert, heeft Van Kesteren het recht om deze aanvaarding c.q. dit vrijblijvende offerteaanbod binnen een periode van zeven (7) werkdagen te herroepen.
  • Wanneer de Offerte niet wordt geaccepteerd, is Van Kesteren gerechtigd alle redelijke kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de Offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de Offerte heeft bedongen.

 

Artikel 4: Totstandkoming en wijziging Overeenkomst

  • Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een door Van Kesteren uitgebrachte Offerte heeft geaccepteerd, dan wel zodra de opdracht al dan niet schriftelijk door Van Kesteren is bevestigd, dan wel zodra Van Kesteren uitvoering geeft aan een in het verlengde van de opdracht liggende uitvoeringshandeling en Opdrachtgever daar niet dezelfde dag nog tegen ageert.
  • Overeenkomsten alsmede wijzigingen daarop kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan door een daartoe krachtens de statuten van Van Kesteren bevoegde functionaris dan wel anderszins door Van Kesteren aangewezen bevoegde personen. Van Kesteren is niet gebonden aan eventuele overeenkomsten alsmede wijzigingen daarop met medewerkers van Van Kesteren, tenzij deze schriftelijk door een krachtens de statuten van Van Kesteren bevoegde functionaris dan wel een anderszins door Van Kesteren aangewezen bevoegd persoon is bevestigd. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Van Kesteren aangeven wie binnen haar onderneming (anders) bevoegd is tot het aangaan c.q. wijzigen van Overeenkomsten.
  • Van Kesteren is bevoegd – geheel naar haar inzichten – derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 5: Overmacht

  • Van Kesteren is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie.
  • Indien Van Kesteren als gevolg van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd is uitvoering te geven aan de Overeenkomst, is Van Kesteren gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen c.q. haar verplichtingen op te schorten, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Van Kesteren ontstaat.
  • Indien Van Kesteren bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, welke factuur Opdrachtgever aan Van Kesteren dient te voldoen.
  • Aan Van Kesteren komt tevens het recht toe om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert is ingetreden nadat Van Kesteren haar verbintenis had moeten nakomen.
  • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Van Kesteren zijn toe te rekenen. Hieronder worden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, ziekte van het personeel van Van Kesteren, onlusten, revoluties en/of oorlogen, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Van Kesteren afhankelijk is voor de uitvoering van de opdracht, brand en/of storing in het bedrijf van Van Kesteren, stakingen in andere bedrijven dan die van Van Kesteren, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Van Kesteren, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Van Kesteren afhankelijk is en algemene vervoersproblemen bij Van Kesteren.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

  • Van Kesteren is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor andere schade dan de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Van Kesteren uit de Overeenkomst, onrechtmatig handelen of een garantieverplichting die uit hoofde van de wet of deze Algemene Voorwaarden op Van Kesteren rust. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Kesteren aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van Kesteren toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Van Kesteren aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is.
  • De aansprakelijkheid van Van Kesteren is te allen tijde beperkt tot:
   • de directe schade. Van Kesteren is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden en winstderving;
   • maximaal eenmaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
   • in aanvulling op het bepaalde onder b, te allen tijde tot maximaal het bedrag der uitkering van de verzekering van Van Kesteren in voorkomend geval
  • Opdrachtgever vrijwaart Van Kesteren tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst tussen Partijen.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van Kesteren of haar leidinggevende ondergeschikten of indien uit bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien.

 

Artikel 7: Eigendomsrechten en geheimhouding

  • Alle (originelen van) tekeningen, schetsen, bestekken, ontwerpen, berekeningen, begrotingen, ramingen, rapporten, voorbeelden, monsters, kleuren, vormgevingen en gewicht,- maat-, en prijsopgaven, en andere bescheiden die door Van Kesteren bij de voorbereiding op of de uitvoering van de Overeenkomst zijn vervaardigd, zijn en blijven eigendom van Van Kesteren, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare Offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
  • Indien door Opdrachtgever aan Van Kesteren geen opdracht wordt verleend, dient Opdrachtgever de door hem ontvangen bescheiden op zijn kosten binnen veertien (14) dagen na een daartoe door Van Kesteren gedaan verzoek aan Van Kesteren te retourneren. Daarnaast gelden onverkort het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom van Van Kesteren.
  • Opdrachtgever verbindt zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot gegevens zijdens Van Kesteren van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis neemt.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

  • Alle door Van Kesteren in het kader van een Overeenkomst geleverde producten en de uit diensten ontstane werken blijven eigendom van Van Kesteren, tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de met Van Kesteren gesloten Overeenkomst heeft voldaan. Onder de verplichtingen van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend, begrepen het betalen van de prijs voor de producten en/of diensten, te vermeerderen met eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Opdrachtgever, zoals (incasso)kosten, rente en schadevergoedingen.
  • Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten of werken te bezwaren of te vervreemden. Deze bepaling heeft een goederenrechtelijke werking. Als derden beslag leggen of enig recht willen vestigen op de producten of werken, is Opdrachtgever verplicht om Van Kesteren daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
  • Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of werken op een zorgvuldige wijze en als herkenbaar van Van Kesteren te bewaren en op een adequate wijze te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal, verduistering en beschadiging. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Van Kesteren inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
  • Voor het geval Van Kesteren zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Van Kesteren en door Van Kesteren aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Kesteren zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

  • Van Kesteren is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien:
   1. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
   2. Van Kesteren goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
   3. Opdrachtgever faillissement, surseance of schuldsanering heeft aangevraagd c.q. failliet is gegaan, surseance is uitgesproken of is toegelaten tot een schuldsanering;
   4. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd;
   5. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
   6. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
   7. bij Opdrachtgever een verandering optreedt in de zeggenschap over de Opdrachtgever c.q. de zeggenschap over de Opdrachtgever bij een derde komt te berusten;
   8. Van Kesteren heeft Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
   9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Van Kesteren op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Op elke overeenkomst tussen Van Kesteren en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Elk geschil tussen Opdrachtgever en Van Kesteren zal worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Van Kesteren is steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan een andere rechtbank die op grond van de wet bevoegd is.

 

Onderdeel A. Aankoop van winkelproducten door Opdrachtgever

Naast de bepalingen zoals omschreven in Artikel 1 tot en met Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen onder Onderdeel A van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere aankoop door Opdrachtgever van producten in een (fysieke) winkel van Van Kesteren. In het geval de bepalingen zoals omschreven in Artikel 1 tot en met Artikel 10 en de bepalingen onder Onderdeel A onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder Onderdeel A. Van Kesteren is bevoegd naast de bepalingen in Artikel 1 tot en met Artikel 10 en onder Onderdeel A aanvullende voorwaarden te stellen, welke zij dan vastlegt in een individuele Overeenkomst tussen Van Kesteren en Opdrachtgever.

 

Artikel 11: Levering

  • Een product geldt als geleverd en het risico daarvan gaat over op de Opdrachtgever, zodra het product dat door de Opdrachtgever is gekocht, de winkel of het magazijn van Van Kesteren heeft verlaten.
  • Producten (die niet voorradig zijn en) die door de Opdrachtgever bij Van Kesteren worden besteld en/of producten die door Van Kesteren voor de Opdrachtgever op maat worden gemaakt, worden door Van Kesteren aan de Opdrachtgever geleverd op een door Van Kesteren aan te wijzen afhaallocatie. Indien Partijen overeenkomen dat de producten door Van Kesteren worden geleverd op een andere dan de afhaallocatie, geschiedt deze levering voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  • Opgegeven levertermijnen waarbinnen de producten moeten zijn geleverd, worden door Van Kesteren bij benadering vastgesteld en kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
  • Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan bij niet of niet tijdige levering van producten door Van Kesteren de Overeenkomst te ontbinden, haar verplichtingen op te schorten en/of schadevergoeding te vorderen dan nadat zij Van Kesteren schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan Van Kesteren een redelijke termijn voor nakoming heeft geboden.

 

Artikel 12: (Kleur)Advies

  • Het verstrekken door Van Kesteren van (kleur) advies vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Hieraan kunnen door anderen dan de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
  • De Opdrachtgever is gehouden alle informatie, welke Van Kesteren naar haar oordeel nodig heeft voor het correct verstrekken van (kleur)advies tijdig en op de gewenste wijze aan Van Kesteren te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Mocht informatie onjuist blijken en de Opdrachtgever daardoor schade heeft geleden, dan is Van Kesteren daarvoor niet aansprakelijk.
  • Van Kesteren zal het (kleur)advies verstrekken naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar. Op Van Kesteren rust derhalve slechts een inspanningsverplichting. Van Kesteren staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
  • Van Kesteren is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
   1. doordat Van Kesteren is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, informatie en bescheiden; en
   2. door een beoogd resultaat van Opdrachtgever dat met het (kleur)advies van Van Kesteren niet is behaald.

 

Artikel 13: Prijzen

  • Prijzen worden in rekening gebracht conform de door Van Kesteren opgegeven tarieven of de tussen Partijen overeengekomen tarieven. Bij gebreke van een opgegeven of overeengekomen prijs, worden prijzen in rekening gebracht conform de door Van Kesteren gebruikelijk gehanteerde tarieven.
  • Alle door Van Kesteren opgegeven/gehanteerde, dan wel tussen Partijen overeengekomen prijzen luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, vrachtkosten, verpakkingsmateriaal, leveringskosten, inlaad- en uitlaadkosten, rechten en andere belastingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
  • Prijzen zijn steeds gebaseerd op de ten tijde van de eerste prijsopgave geldende prijsbepalende factoren. Van Kesteren is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de lonen en sociale lasten, prijs van toeleveranciers, belastingen, grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, in- of uitvoerrechten, licentiekosten, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Van Kesteren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de levering, aan Opdrachtgever door te berekenen. Indien Van Kesteren dit doet binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht Opdrachtgever gebruik moet maken binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling.

 

Artikel 14: Betaling

  • Het aankoopbedrag van de producten dient in beginsel volledig te worden voldaan direct bij aankoop van het product in de (fysieke) winkel door betaling in contanten, ofwel door pinbetaling. Indien betaling op facturatiebasis met Van Kesteren wordt overeengekomen, is het bepaalde in Artikel 3 e.v. van toepassing.

 

Artikel 15: Retourneren

  • De Opdrachtgever kan de producten die bij een (fysieke) winkel van Van Kesteren zijn gekocht, binnen veertien (14) dagen nadat de producten door de Opdrachtgever zijn ontvangen zonder opgave van redenen retourneren, doch slechts indien de Opdrachtgever aan Van Kesteren een origineel aankoopbewijs van het te retourneren product kan verstrekken.
  • Het product dient door de Opdrachtgever in beginsel te worden geretourneerd in dezelfde (fysieke) winkel van Van Kesteren als waar deze is gekocht. De Opdrachtgever kan het product alleen op een andere wijze retourneren, indien Van Kesteren daarvoor haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. De kosten van retourzending zijn in zo’n geval voor de Opdrachtgever.
  • Het product dient door de Opdrachtgever aan Van Kesteren te worden geretourneerd met alle geleverde toebehoren (waaronder een origineel aankoopbewijs) en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. De Opdrachtgever mag slechts producten retourneren waarmee zorgvuldig is omgegaan; in dat kader is het de Opdrachtgever alleen toegestaan het product uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te kunnen stellen. Uitgangspunt is dat Opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou hebben gedaan.
  • Maatproducten (maatproducten zijn alle producten die wij voor u moeten bestellen: vloeren, raamdecoratie, behang, verf voor u op kleur gemengd) of op een andere wijze gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd.
  • Zodra Van Kesteren het product overeenkomstig het bepaalde in dit artikel retour heeft ontvangen en genomen, zal Van Kesteren het aankoopbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na retourname aan de Opdrachtgever terugbetalen.

 

Artikel 16: Verpakking

  • Verpakking van de producten vindt plaats op een naar oordeel van Van Kesteren binnen de branche gebruikelijke wijze. Van Kesteren bepaalt de wijze waarop de producten zullen worden verpakt, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 17: Klachten

  • De Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de producten tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare gebreken aan het product dient de Opdrachtgever binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Van Kesteren te melden.
  • Andere gebreken aan het product dan de zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Van Kesteren te melden.
  • Indien eventuele gebreken niet door de Opdrachtgever zijn gemeld overeenkomstig de vereisten en termijnen in Artikel 1 en 17.2, dan worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
  • Indien betaling op facturatiebasis met Van Kesteren is overeengekomen, dienen eventuele klachten over de facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk en nauwkeurig omschreven aan Van Kesteren te worden gemeld. Na het verstrijken van die termijn wordt de Consument geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffende factuurbedrag verschuldigd.
  • Het indienen van een klacht heft de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
  • Van Kesteren dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde producten noodzakelijk blijkt, geschiedt dit in beginsel voor rekening en risico van Van Kesteren. Bij onterechte reclamaties staat het Van Kesteren vrij de kosten de retournatie in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
  • Ingeval van een terechte klacht zal Van Kesteren binnen een door haar te bepalen redelijk termijn naar haar keus overgaan tot vervanging of herstel van het geleverde product, dan wel de schade vergoeden.

 

Artikel 18: Garantie

  • Tenzij tussen Van Kesteren en de Opdrachtgever anders is overeengekomen, geldt voor de geleverde producten de wettelijke garantie die aan de Opdrachtgever toekomt, namelijk dat de geleverde producten die eigenschappen moeten bezitten die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Van Kesteren garandeert een deugdelijke werking van de geleverde producten gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Van Kesteren verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
  • Indien Van Kesteren een geleverd product dan wel een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk herstelt en/of vervangt, gaat ten aanzien van dit geleverde product geen nieuw garantietermijn lopen, zodat de oorspronkelijke garantietermijn doorloopt voor zover en indien deze nog niet is verstreken.
  • In de navolgende gevallen is Van Kesteren niet aansprakelijk voor gebreken en rust op haar geen garantieverplichtingen:
   1. indien Opdrachtgever het gebrek niet binnen redelijke tijd aan Van Kesteren heeft gemeld (Artikel 17);
   2. indien Van Kesteren niet alsnog de gelegenheid heeft gekregen om de gebreken te herstellen;
   3. indien geen geldig garantiebewijs of originele aankoopbewijs kan worden overgelegd;
   4. indien zonder de uitdrukkelijke toestemming Van Kesteren werkzaamheden, wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten zijn verricht;
   5. indien gebreken aan de leverde producten het gevolg zijn van normale slijtage;
   6. indien gebreken aan de geleverde producten het gevolg zijn van abnormale weersomstandigheden of overige ongebruikelijke omstandigheden;
   7. indien gebreken aan de geleverde producten het gevolg zijn van gebruik van de geleverde producten anders dan overeenkomstig de verstrekte richtlijnen, instructies en/of specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de producten geleverd zijn;
   8. indien gebreken aan de geleverde producten het gevolg zijn van enig onoordeelkundig gebruik of tekortkoming zijdens de Opdrachtgever;
   9. indien gebreken aan de geleverde producten het gevolg zijn van het naleven van enig overheidsvoorschrift.
  • Indien Opdrachtgever een gebrek in de geleverde producten heeft geconstateerd, dient hij zich voor het herstel te wenden tot Van Kesteren. Van Kesteren heeft het recht het gebrek in de geleverde producten naar haar keuze te herstellen door volledige vervanging van het geleverde product, reparatie van het geleverde product of het restitueren van de prijs.

 

Onderdeel B. Uitvoering van diensten voor de Consument

Naast de bepalingen zoals omschreven in Artikel 1 tot en met Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen onder Onderdeel B van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de uitvoering van diensten door Van Kesteren voor de Consument en de producten die in dat kader door Van Kesteren worden gebruikt. In het geval de bepalingen zoals omschreven in Artikel 1 tot en met Artikel 10 en de bepalingen onder Onderdeel B onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder Onderdeel B. Van Kesteren is bevoegd naast de bepalingen in Artikel 1 tot en met Artikel 10 en onder Onderdeel B aanvullende voorwaarden te stellen, welke zij dan vastlegt in een individuele Overeenkomst tussen Van Kesteren en Consument.

 

Artikel 19: Verplichtingen Van Kesteren

  • Van Kesteren zal haar werkzaamheden – voor zover mogelijk – naar beste inzicht en vermogen, naar de bepalingen van de Overeenkomst en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Van Kesteren zal haar werkzaamheden in beginsel verrichten op werkdagen binnen de normale werktijden tussen 09.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders overeengekomen. Onder werkdag wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, weekenddag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
  • Van Kesteren neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wetten en voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van haar werkzaamheden.
  • Van Kesteren zal de Consument naar beste vermogen en inzicht wijzen op onvolkomenheden en/of onjuistheden:
   1. in de door of namens de Consument voorgeschreven constructies en werkwijzen;
   2. in de door of namens de Consument opgedragen werkzaamheden;
   3. in de door of namens de Consument gegeven orders en aanwijzingen;
   4. in de door of namens de Consument ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen;
   5. aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
  • Van Kesteren zal de door of namens de Consument gegeven orders en aanwijzingen opvolgen, voor zover deze redelijk zijn en betrekking hebben op het resultaat van de aan Van Kesteren opgedragen diensten.
  • Van Kesteren is bevoegd om naar haar eigen inzicht derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De Consument zal geen zeggenschap hebben ten aanzien van de selectie van deze derden. De door Van Kesteren aangewezen derden zullen ook een beroep kunnen doen op deze Algemene Voorwaarden. Deze bepaling geldt dan ook als derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.
  • Het is Van Kesteren altijd toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies, een verstrekt plan of een tekening. Het uitgebrachte advies, het verstrekte plan of de tekening geldt namelijk als uitvoeringsplan, dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kan het voor Van Kesteren en het uiteindelijk op te leveren werk soms dienstig zijn om in dit uitvoeringsplan wijzigingen door te voeren.

 

Artikel 20: Verplichtingen Consument

  • De Consument stelt Van Kesteren in de gelegenheid om haar werkzaamheden (tijdig) te verrichten. In dat kader dient de Consument ervoor zorg te dragen dat Van Kesteren tijdig kan beschikken:
   1. over de voor de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen;
   2. over het gebouw waarin/waaraan of het terrein waarop de werkzaamheden moet worden uitgevoerd;
   3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
   4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
  • De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Consument.
  • De Consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Van Kesteren behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Van Kesteren daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Consument Van Kesteren daarvan tijdig in kennis te stellen.
  • De Consument verplicht zich aan Van Kesteren vrije toegang en/of doorgang te verlenen tot haar gebouw(en) en/of terrein(en), voor zover deze toegang en/of doorgang naar mening van Van Kesteren noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De Consument dient ervoor zorg te dragen dat de gebouw(en) en/of terrein(en) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd – naar inzicht van Van Kesteren – goed bereikbaar zijn.
  • De Consument dient ervoor zorg te dragen dat er ten behoeve van de door Van Kesteren te verrichten werkzaamheden sprake is van een werkbare locatie/ondergrond en dat de plaatsen waar(aan) de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zijn afgetekend of duidelijk zijn aangegeven.
  • De Consument is verplicht onderzoek te doen naar alle omstandigheden aangaande de plaats(en) waar(aan) de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd en Van Kesteren daarover schriftelijk in te lichten, waaronder begrepen de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s. Indien die omstandigheden of risico’s leiden tot extra kosten voor Van Kesteren, heeft Van Kesteren het recht die extra kosten in rekening te brengen bij de Consument.
  • Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, dient de Consument zorg te dragen voor de afsluiting en/of verbreking van alle aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit) en eventuele andere leidingen, kabels en andere obstakels, voor zover deze door, over of onder de plaatsen lopen waar(aan) de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd.
  • De Consument dient zorg te dragen voor de naleving van de geldende voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid.
  • De door de Consument aangedragen of in opdracht van de Consument af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van de Consument.
  • Indien de Consument de verplichtingen in dit Artikel 20 niet opvolgt is hij jegens Van Kesteren aansprakelijk voor eventuele schade en kosten.

 

Artikel 21: Uitvoeringsduur

  • De termijn waarbinnen de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd en het werk zal worden opgeleverd wordt aangegeven met een aantal werkbare dagen en/of een bepaalde
  • Het programma conform wanneer bepaalde werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden verricht, zal tussen Partijen in onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd of door Van Kesteren aan de Consument worden bevestigd. Van Kesteren is te allen tijde bevoegd het programma naar eigen inzicht te wijzigen. Van Kesteren zal conform dit programma en naar haar eigen inzicht personeel, derden, materiaal en andere hulpmiddelen inschakelen, inkopen of reserveren.
  • Indien overeengekomen is dat de oplevering van het werk behoort plaats te vinden op een dag die niet een werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
  • De door Van Kesteren opgegeven termijn waarbinnen de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd gaat in zodra tussen Partijen een Overeenkomst tot stand is gekomen, Van Kesteren bezit over alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, materialen en bescheiden, de Consument aan zijn in Artikel 20 genoemde verplichtingen heeft voldaan, de overeengekomen (vooruit)betaling aan Van Kesteren is voldaan alsmede is voldaan aan eventuele overige tussen Partijen schriftelijk overeengekomen voorwaarden.
  • Van Kesteren heeft recht op (kosteloze) verlenging van de termijn waarbinnen de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd en het werk zal worden opgeleverd, indien (i) door overmacht, (ii) door voor rekening van de Consument komende omstandigheden, (iii) door wijziging in de Overeenkomst, werkzaamheden of voorwaarden van uitvoering of (iv) door andere omstandigheden die niet aan Van Kesteren kunnen worden toegerekend, niet van Van Kesteren kan worden gevergd dat de werkzaamheden c.q. het werk binnen de overeengekomen termijn worden uitgevoerd c.q. wordt opgeleverd. Deze verlenging is steeds zodanig van duur als redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht, de voor rekening van de Consument komende omstandigheid, de wijziging en/of de omstandigheid die niet aan Van Kesteren kan worden toegerekend.
  • De door Van Kesteren opgegeven termijn waarbinnen de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd en het werk zal worden opgeleverd wordt bij benadering vast gesteld en is geen fatale termijn. Bij overschrijding van voornoemde termijn dient de Consument Van Kesteren de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen. Bij overschrijding van voornoemde termijn is Van Kesteren aan de Consument in beginsel geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij de overschrijding aan Van Kesteren valt toe te rekenen en de Consument aan Van Kesteren een redelijk termijn heeft gegeven om alsnog voor oplevering van het werk zorg te dragen en Van Kesteren die termijn niet is nagekomen.
  • Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is de Consument pas bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden, indien (i) de overschrijding aan Van Kesteren valt toe te rekenen, (ii) de Consument aan Van Kesteren een redelijk termijn heeft gegeven om alsnog voor oplevering van het werk zorg te dragen en Van Kesteren die termijn niet is nagekomen en (iii) de overschrijding van de overeengekomen termijn zodanig is dat van de Consument in redelijkheid niet kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten.
  • Indien de weers- en/of werkomstandigheden naar mening van Van Kesteren een negatieve invloed op de werkzaamheden kunnen hebben, is Van Kesteren gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding jegens de Consument voortvloeit. Mocht Van Kesteren de werkzaamheden in zo’n geval, op uitdrukkelijk verzoek van de Consument wel uitvoeren, dan geschiedt de uitvoering van de werkzaamheden geheel voor risico van de Consument en heeft de Consument ten aanzien van deze werkzaamheden nooit enig recht op schadevergoeding.

 

Artikel 22: Aanvaarding en oplevering

  • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
   1. de Consument het werk heeft aanvaard;
   2. het werk door de Consument (al dan niet gedeeltelijk) in gebruik is genomen;
   3. Van Kesteren aan de Consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de Consument niet binnen achtenveertig (48) uur na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is aanvaard;
   4. de Consument het werk niet aanvaardt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die naar mening van Van Kesteren binnen een redelijk termijn kunnen worden hersteld of nageleverd.
  • Indien de Consument het werk niet aanvaardt, dient hij dat schriftelijk te doen binnen de in Artikel 1c genoemde termijn, onder nauwkeurige vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. De Consument dient Van Kesteren in de gelegenheid te stellen om deze gebreken binnen een redelijk termijn te herstellen, waarna Van Kesteren het werk opnieuw zal opleveren conform het bepaalde in Artikel 22.1.

 

Artikel 23: Prijzen

  • De Consument verstrekt aan Van Kesteren een nauwkeurige opgave van de door haar te verrichten werkzaamheden. De Consument dient Van Kesteren op eerste verzoek van Van Kesteren in staat te stellen om tot opneming van het werk over te gaan. Partijen komen één van de navolgende prijsvormingsmethoden overeen, aan de hand waarvan de prijzen aan de Consument in rekening zullen worden gebracht:
   1. Prijsvormingsmethode ‘aanneming’: Partijen komen een vast bedrag overeen (“aanneemsom”) voor de door Van Kesteren te verrichten werkzaamheden;
   2. Prijsvormingsmethode ‘richtprijs’: Van Kesteren zal aan de Consument een zo nauwkeurig mogelijke inschatting verstrekken van de kosten voor de door haar te verrichten werkzaamheden;
   3. Prijsvormingsmethode ‘regie’: Partijen komen overeen dat Van Kesteren wordt betaald voor de daadwerkelijk verrichtte werkzaamheden, gemaakte uitvoeringskosten en gebruikte materialen, dit tegen de door Partijen overeengekomen tarieven of – bij gebreke daarvan – de door Van Kesteren gebruikelijk gehanteerde tarieven.
  • Bij gebreke van het overeenkomen van één van de bovengenoemde prijsvormingsmethode, zullen de werkzaamheden door Van Kesteren in rekening worden gebracht conform de prijsvormingsmethode ‘regie’.
  • Alle door Van Kesteren opgegeven of tussen Partijen overeengekomen prijzen luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, vrachtkosten, inlaad- en uitlaadkosten, rechten en andere belastingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

 

Artikel 24: Meer- en minderwerk

  • Indien Partijen de prijsvormingsmethode ‘aanneming’ of ‘richtprijs’ zijn overeengekomen, is Van Kesteren gerechtigd eventueel meerwerk bij de Consument in rekening te brengen, als het meerwerk is ontstaan doordat:
   1. er sprake is van een wijziging in de (geschatte) werkzaamheden, materialen, tijd en/of kosten, en deze wijziging niet aan Van Kesteren valt toe te rekenen;
   2. de door de Consument verstrekte informatie niet juist of onvolledig blijkt;
   3. de normale werktijd wordt overschreden (Artikel 4);
   4. er van de verrekenbare of geschatte hoeveelheden wordt afgeweken;
   5. wanneer de prijsvormingsmethode ‘aanneming’ is overeengekomen, er op verzoek of door toedoen van de Consument van de overeengekomen werkzaamheden wordt afgeweken.
  • Minderwerk wordt niet verrekend en geeft ook geen recht op vermindering van het factuurbedrag, dan wel terugbetaling van betaalde gelden.
  • Indien het meerwerk meer bedraagt dan 10% van de (richt)prijs van het werk, wordt het meerwerk behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk dor Van Kesteren aan de Consument bevestigd. Indien het meerwerk minder bedraagt dat 10% van de (richt)prijs van het werk, behoeft van Kesteren het meerwerk niet vooraf eerst aan de Consument te bevestigen.
  • Indien de prijsvormingsmethode ‘richtprijs’ is overeengekomen, verstrekt Van Kesteren aan de Consument een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de kosten voor de door haar te verrichten werkzaamheden. Deze richtprijs heeft geenszins te gelden als vaste aanneemsom. De uiteindelijke kosten voor de door Van Kesteren te verrichten werkzaamheden kunnen derhalve hoger of lager uitvallen dan de door haar opgegeven richtprijs. Indien de kosten voor de werkzaamheden meer bedragen dan de eerder afgegeven richtprijs, is Van Kesteren te alle gerechtigd deze kosten bij de Consument in rekening te brengen.
  • Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen zal Van Kesteren een toeslag op de eventueel overeengekomen prijzen in rekening kunnen brengen.
  • Indien de Consument toevoegingen of veranderingen van de in de overeengekomen werkzaamheden verlangt, heeft Van Kesteren recht op een bijbetaling c.q. verhoging van de prijs, indien zij de Consument tijdig op deze bijbetaling c.q. verhoging van de prijs heeft gewezen. Voornoemde waarschuwingsplicht vervalt, indien de Consument de noodzaak tot die prijsverhoging zelf had moeten begrijpen.
  • Prijsopgaven zijn steeds gebaseerd op de ten tijde van de eerste prijsopgave geldende prijsbepalende factoren. Van Kesteren is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de lonen en sociale lasten, prijs van toeleveranciers, belastingen, grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, in- of uitvoerrechten, licentiekosten, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Van Kesteren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, aan de Consument door te berekenen. Indien Van Kesteren dit doet binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden, van welk recht de Consument gebruik moet maken binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de Overeenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling.
  • Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onvoorziene omstandigheden blijken die niet door de Consument schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Van Kesteren ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, heeft Van Kesteren het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien.

 

Artikel 25: Betaling

  • Van Kesteren heeft het recht om naar haar keuze:
   1. gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen;
   2. de overeengekomen prijs periodiek in termijnen – naar evenredigheid met de voortgang van het werk – aan de Consument te factureren; of
   3. de prijs na algehele levering van het werk aan de Consument te factureren.
    • Van Kesteren zal in beginsel steeds periodiek in termijnen factureren of (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de prijs verlangen, hetgeen in beginsel als volgt:
   4. de periodieke facturatie door Van Kesteren zal in ieder geval steeds plaatsvinden indien de voltooide werkzaamheden steeds een bedrag van € 5.000,- te boven gaan;
   5. een gedeeltelijke vooruitbetaling zal in ieder geval steeds 25% of meer van de overeengekomen werkzaamheden bedragen.
 • Van Kesteren behoudt zich het recht voor periodiek te factureren of (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlang op een andere dan voormelde wijze.
 • Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen ná de factuurdatum door overmaking op een door Van Kesteren aan te wijzen bankrekening. Indien Consument niet binnen de voormelde termijn heeft betaald, is Consument van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Van Kesteren heeft vanaf dat moment recht op vergoeding van de wettelijke rente conform het bepaalde in artikel 6:119 BW.
 • Indien Consument in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen een tarief conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 40,– (exclusief BTW). De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Consument.
 • Door Consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Van Kesteren is te allen tijde gerechtigd om van Consument (goederenrechtelijke) zekerheden te verlangen voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voor Consument voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 • De volledige vordering tot betaling van Van Kesteren op de Consument is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. de Consument faillissement, surseance of schuldsanering heeft aangevraagd, failliet is gegaan, in surseance verkeert of is toegelaten tot een schuldsanering;
  3. beslag op zaken of vorderingen van Consument is gelegd;
  4. de Consument onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

 

Artikel 26: Eindafrekening

  • Binnen een door Van Kesteren te bepalen termijn na de oplevering dient Van Kesteren de eindafrekening op te maken en aan de Consument een eindfactuur te sturen.
  • De eindfactuur geeft een duidelijke omschrijving van:
   1. de kosten van de oorspronkelijke werkzaamheden;
   2. de kosten van het meerwerk;
   3. de gebruikte materialen en kosten;
   4. eventuele overige kosten waarvoor de Consument aansprakelijk is.
  • De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover de werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van “regie”.
  • Betaling van de eindafrekening vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in Artikel 3 e.v.

 

Artikel 27: Herroepingsrecht en annulering

  • Overeenkomsten op Afstand met betrekking tot het verrichten van diensten, kunnen door Consument zonder opgave van reden worden ontbonden binnen een Bedenktijd van veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst op Afstand is gesloten.
  • Indien Consument gebruik wenst de maken van zijn Herroepingsrecht, dient hij dit te doen binnen de Bedenktijd door gebruikmaking van het Modelformulier of dient hij dit op andere ondubbelzinnige wijze aan Van Kesteren kenbaar te maken.
  • Beëindiging/annulering van de Overeenkomst op Afstand buiten de Bedenktijd of annulering van de Overeenkomst die geen Overeenkomst op Afstand door de Ondernemer is niet toegestaan, tenzij Van Kesteren uitdrukkelijk en schriftelijk met deze annulering instemt. De Consument is in zo’n geval annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten omvatten een redelijke vergoeding voor door Van Kesteren geleden verlies en gederfde winst. De annuleringskosten bedragen minimaal een vergoeding van 15 % – 30 % van het totale factuurbedrag (incl. BTW), tenzij schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
  • Partijen kunnen overeen komen dat de werkzaamheden reeds aanvangen gedurende de Bedenktijd. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de werkzaamheden aanvangen gedurende de Bedenktijd en de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, dan is de Consument aan Van Kesteren een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de verbintenis dat door Van Kesteren reeds is nagekomen op het moment van de herroeping.
  • Indien de Consument tijdig en op een juiste wijze gebruik heeft gemaakt van zijn Herroepingsrecht, vergoedt Van Kesteren de reeds gedane betalingen van Consument binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop Consument de herroeping aan Van Kesteren heeft gemeld, waarop Van Kesteren het bedrag dat de Consument op grond van Artikel 4 aan Van Kesteren verschuldigd is in mindering zal brengen.
  • Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van Herroepingsrecht liggen bij Consument.

 

Artikel 28: Garantie

  • Tenzij tussen Van Kesteren en de Consument anders is overeengekomen, geldt voor het opgeleverde werk de wettelijke garantie die aan de Consument toekomt, namelijk dat het opgeleverde werk die eigenschappen moeten bezitten die de Consument op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Voor de werkzaamheden geldt de navolgende wettelijke garantie, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen:
  1. ten aanzien van de het door Van Kesteren aan de Consument opgeleverde werk garandeert Van Kesteren in ieder geval een deugdelijke werking gedurende een periode van één (1) jaar na oplevering;
  2. ten aanzien van de het door Van Kesteren aan de Consument opgeleverde werk dat is uitgevoerd met transparante beitsen of vernissen (NPR 3672) garandeert Van Kesteren in ieder geval een deugdelijke werking gedurende een periode van twee (2) jaar na oplevering;
  3. ten aanzien van reparatie- en herstelwerkzaamheden die door Van Kesteren voor de Consument wordt verricht, alsmede de daarbij gebruikte producten en materialen, garandeert Van Kesteren een deugdelijke werking gedurende een periode van minimaal drie (3) maanden na oplevering;
  4. op noodreparaties rust in het geheel geen garantie.
   • Het schilderwerk buiten zal de navolgende eigenschappen bezitten:
  5. deze zal voldoende bescherming bieden tegen aantasting door weersinvloeden
  6. deze zal voldoende bescherming bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
  7. deze zal worden aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
   • Het schilderwerk binnen zal de navolgende eigenschappen bezitten:
  8. deze zal voldoende bescherming bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
  9. deze zal worden aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of volgens de voorschriften van de fabrikant.
   • Het glas dat door Van Kesteren wordt geplaatst zal de navolgende eigenschappen bezitten:
  10. deze zal worden geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen;
  11. er zal geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst dubbelgas ontstaan;
   • Het behang, de wandbekleding, de raamdecoratie, het stucwerk en/of de vloerbedekking die door Van Kesteren wordt/worden aangebracht/gelegd zal/zullen de navolgende eigenschappen bezitten:
  12. deze zal/zullen worden aangebracht op een naar mening van Van Kesteren correcte en voor het product gebruikelijke wijze;
  13. bij het aanbrengen worden de geldende fabrieksvoorschriften in acht genomen.
   • Aan de Consument komt geen garantie toe indien hij uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard van garantie af te zien.
   • Indien de Consument een gebrek in het opgeleverde werk heeft geconstateerd, dient hij zich ter zake het herstel onder opgave van het gebrek te wenden tot Van Kesteren. Van Kesteren heeft het recht het gebrek in het opgeleverde werk naar haar keuze te herstellen door volledige vervanging van het opgeleverde werk, reparatie van het opgeleverde werk of het restitueren van de prijs.
   • Indien zich in de vier (4) jaren na het verstrijken van de garantietermijn zoals genoemd in Artikel 1a een gebrek aan het opgeleverde werk voordoet, kan de Consument zich ter zake het herstel alsnog tot Van Kesteren wenden. Van Kesteren zal het gebrek – indien mogelijk en naar haar keuze – herstellen door volledige vervanging van het opgeleverde werk of reparatie. Een deel van de herstelkosten zal Van Kesteren bij de Consument in rekening brengen, namelijk als volgt:
   • indien het gebrek zich voordoet in het tweede jaar na oplevering van het werk, zal Van Kesteren tot 20% van de herstelkosten bij de Consument in rekening brengen;
   • indien het gebrek zich voordoet in het derde jaar na oplevering van het werk, zal Van Kesteren tot 40% van de herstelkosten bij de Consument in rekening brengen;
   • indien het gebrek zich voordoet in het vierde jaar na oplevering van het werk, zal Van Kesteren tot 60% van de herstelkosten bij de Consument in rekening brengen;
   • indien het gebrek zich voordoet in het vijfde jaar na oplevering van het werk, zal Van Kesteren tot 80% van de herstelkosten bij de Consument in rekening brengen.
 • Na verloop van vijf (5) jaar na oplevering van het werk, kan de Consument de garantietermijn ten aanzien van door Van Kesteren geplaatst glas met 5 jaren verlengen (“garantieverlenging”) door het geplaatste glas in het vijfde jaar na oplevering door Van Kesteren te laten inspecteren, alsmede door gedurende deze garantieverlenging aan het glas het door Van Kesteren aanbevolen onderhoud uit te (laten) voeren. Indien gedurende het eerste jaar van deze garantieverlenging een gebrek aan het opgeleverde werk mocht ontstaan, heeft de Consument recht op kosteloos herstel door Van Kesteren conform het bepaalde in Artikel 7. Mocht een gebrek aan het opgeleverde werk ontstaan gedurende de daarop volgende vier (4) jaar, dan heeft de Consument recht op herstel door Van Kesteren conform het bepaalde in Artikel 28.8, waarbij onder “na oplevering” in dit geval “van de garantieverlening” dient te worden verstaan.
 • Indien Van Kesteren het opgeleverde werk of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk herstelt en/of vervangt, gaat ten aanzien van dit opgeleverde werk geen nieuwe garantietermijn lopen, zodat de oorspronkelijke garantietermijn doorloopt voor zover en indien deze nog niet is verstreken.
 • In de navolgende gevallen is Van Kesteren niet aansprakelijk voor gebreken en rust op haar geen garantieverplichtingen:
  1. indien de Consument het gebrek niet binnen redelijke termijn aan Van Kesteren heeft gemeld;
  2. indien Van Kesteren door de Consument niet in de gelegenheid is gesteld om de gebreken te herstellen (Artikel 7);
  3. indien geen geldig garantiebewijs of originele factuur kan worden verstrekt;
  4. indien zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Van Kesteren werkzaamheden, wijzigingen en/of reparaties aan het opgeleverde werk zijn verricht;
  5. indien gebreken aan het opgeleverde werk het gevolg zijn van het gebruik van het opgeleverde werk anders dan overeenkomstig de verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het werk opgeleverd is;
  6. indien gebreken aan de leverde producten het gevolg zijn van normale slijtage;
  7. indien gebreken aan de geleverde producten het gevolg zijn van abnormale weersomstandigheden of overige ongebruikelijke omstandigheden;
  8. indien gebreken aan het opgeleverde werk het gevolg zijn van enige onoordeelkundig gebruik of tekortkoming van de Consument;
  9. indien gebreken aan het opgeleverde werk het gevolg zijn van het naleven van een wettelijke regeling of overheidsvoorschrift;
  10. ten aanzien van (hoog rendements)glas dat door Van Kesteren is gezet, wanneer er sprake is van mechanische breuk, thermische breuk, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit en/of verkleuringen.

 

Artikel 29: Klachten

  • Eventuele zichtbare gebreken aan het werk dient de Consument binnen achtenveertig (48) uur na oplevering schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Van Kesteren te melden.
  • Andere gebreken aan het opgeleverde werk dan de zichtbare gebreken dient de Consument indien mogelijk binnen acht (8) dagen, maar uiterlijk binnen twee (2) maanden nadat deze zijn ontdekt schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Van Kesteren te melden.
  • Indien eventuele gebreken niet door de Opdrachtgever zijn gemeld overeenkomstig de vereisten en termijnen in Artikel 1 en 29.2, dan worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
  • Gebreken en situaties die binnen de verantwoordelijkheid van de Consument liggen (Artikel 30) of het gevolg zijn van een specifiek risico (Artikel 31) kunnen nooit aanleiding geven tot het indienen van een klacht.
  • Eventuele klachten over de facturen dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk en nauwkeurig omschreven aan Van Kesteren te worden gemeld. Na het verstrijken van die termijn wordt de Consument geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffende factuurbedrag verschuldigd.
  • Het indienen van een klacht heft de verplichtingen van de Consument niet op.
  • Van Kesteren dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken, hetgeen in beginsel geschiedt voor rekening en risico van Van Kesteren. Bij onterechte reclamaties staat het Van Kesteren vrij de kosten van het onderzoek in rekening te brengen bij de Consument.
  • Ingeval van een terechte klacht zal Van Kesteren binnen een door haar te bepalen redelijk termijn naar haar keus overgaan tot herstel van het gebrek, dan wel de schade van de Consument vergoeden.

 

Artikel 30: Aansprakelijkheid Consument

  • Naast hetgeen verder uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeit, is de Consument uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de navolgende gevallen:
  1. voor de door of namens de Consument voorgeschreven constructies en werkwijzen;
  2. voor de door of namens de Consument gegeven orders en aanwijzingen aan Van Kesteren, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden;
  3. voor het (tijdig) ter beschikking stellen van hetgeen onder Artikel 1 staat opgenomen;
  4. het onderhoud en de goede kwaliteit van de door de Consument ter beschikking gestelde dan wel door hem voorgeschreven materialen of hulpmiddelen;
  5. voor de materialen, gereedschappen en/of hulpmiddelen van Van Kesteren, die de Consument ten behoeve van de werkzaamheden onder zich heeft en/of opgeslagen heeft staan;
  6. naleving van de wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van Offerte in werking treden;
  7. voor de door, namens of op verzoek van de Consument ingeschakelde derden;
  8. voor het afvoeren van eventueel bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen zaken, zoals – doch niet uitsluitend – puin en afval;
  9. voor vertragingen of stilleggingen van de werkzaamheden die het gevolg zijn van factoren waarvoor de Consument naar oordeel van Van Kesteren aansprakelijk is, dan wel factoren die niet aan Van Kesteren kunnen toen toegerekend;
  10. voor de nakoming door de Consument of de door, namens of op verzoek van de Consument ingeschakelde derden van de verplichtingen in Artikel 20.
   • Indien de Consument haar verantwoordelijkheden in dit Artikel 30 niet nakomt, is zij jegens Van Kesteren aansprakelijk voor alle eventuele kosten en schade die uit een dergelijke schendig voortvloeien. Deze kosten en schade kunnen onder meer, maar niet uitsluitend bestaan uit:
  11. de schade aan (zaken van) Van Kesteren, haar personeel, de door haar ingeschakelde derden, of overige derden die is ontstaan door het gebruik van door de Consument ter beschikking gestelde en/of voorgeschreven materialen, gereedschappen of hulpmiddelen;
  12. reinigingskosten door vervuiling van de door de Consument aangeleverde materialen, gereedschappen of hulpmiddelen;
  13. de kosten en gederfde winsten die het gevolg zijn van vermissing, diefstal of beschadiging van materialen, gereedschappen en/of hulpmiddelen van Van Kesteren, die Van Kesteren tijdelijk bij de Consument heeft opgeslagen;
  14. schade aan het werk of overige zaken veroorzaakt door de Consument zelf of de door haar, namens haar of op haar verzoek ingeschakelde derden;
  15. schade en gemaakte (stagnatie)kosten gepaard gaande met een vertraging c.q. stillegging van de werkzaamheden die is veroorzaakt door factoren waarvoor de Consument naar oordeel van Van Kesteren aansprakelijk is, dan wel factoren die niet aan Van Kesteren kunnen worden toegerekend, daaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen de kosten voor personeel en materiaal, ingehuurde onderaannemers, tussentijdse prijswijzigingen, ingekochte of ingehuurde (bouw)materialen, etc.;
  16. afvoerkosten van bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen zaken.

Van Kesteren is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat zij betaling heeft ontvangen van deze kosten en schade. Van Kesteren is ook gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.

 

Artikel 31: Aansprakelijkheid specifieke risico’s

  • In aanvulling op het bepaalde in Artikel 6, is Van Kesteren nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan:
   1. doordat de Consument een op haar rustende verplichting niet, niet correct of niet volledig is nagekomen;
   2. doordat Van Kesteren is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
   3. door werkzaamheden en producten van of voorgeschreven door de Consument of door haar ingeschakelde derden;
   4. vertragingen door weersomstandigheden of overmachtssituaties;
   5. afwijkingen van aan de Consument verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten, kleuren, oppervlaktestructuren en dergelijke van minder dan 10%;
   6. scheurvorming in de (onder)vloer of muur;
   7. door het al dan niet opvolgen van vrijblijvende adviezen zijdens Van Kesteren, dan wel doordat Van Kesteren geen advies heeft verstrekt;
   8. afwijkingen in kleuren, oppervlaktestructuren en overige eigenschappen, die binnen de branche gebruikelijk zijn of materiaal technisch onvermijdelijk zijn;
   9. in de catalogus, internetsite of aanbieding vermelde zet-, druk- en/of schrijffouten;
   10. gebreken die zijn ontstaan buiten de garantietermijn of niet binnen de garantietermijn aan Van Kesteren zijn gemeld (Artikel 28);
   11. tekortkomingen of gebreken in het opgeleverde werk die door de Consument pas na twee (2) maanden ná oplevering schriftelijk aan Van Kesteren worden gemeld.
   12. In aanvulling op het bepaalde in Artikel 6, is Van Kesteren nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan veroorzaakt door een der gevallen in Artikel 11.

Onderdeel C. Uitvoering van diensten voor de Ondernemer

Naast de bepalingen zoals omschreven in Artikel 1 tot en met Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen onder Onderdeel C van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de uitvoering van diensten door Van Kesteren voor de Ondernemer en de producten die in dat kader door Van Kesteren worden gebruikt. In het geval de bepalingen zoals omschreven in Artikel 1 tot en met Artikel 10 en de bepalingen onder Onderdeel C onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder Onderdeel C. Van Kesteren is bevoegd naast de bepalingen in Artikel 1 tot en met Artikel 10 en onder Onderdeel C aanvullende voorwaarden te stellen, welke zij dan vastlegt in een individuele Overeenkomst tussen Van Kesteren en Opdrachtgever.

 

Artikel 32: Verplichtingen Van Kesteren

  • Van Kesteren zal haar werkzaamheden in beginsel verrichten op werkdagen binnen de normale werktijden tussen 09.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders overeengekomen. Onder werkdag wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, weekenddag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
  • Van Kesteren zal de door of namens de Ondernemer gegeven orders en aanwijzingen opvolgen, voor zover deze redelijk zijn en betrekking hebben op het resultaat van de aan Van Kesteren opgedragen diensten.
  • Van Kesteren is bevoegd om naar haar eigen inzicht derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De Ondernemer zal geen zeggenschap hebben ten aanzien van de selectie van deze derden. De door Van Kesteren aangewezen derden zullen ook een beroep kunnen doen op deze Algemene Voorwaarden. Deze bepaling geldt dan ook als derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.
  • Het is Van Kesteren altijd toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies, een verstrekt plan of een tekening. Het uitgebrachte advies, het verstrekte plan of de tekening geldt namelijk als uitvoeringsplan, dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kan het naar oordeel van Van Kesteren voor het uiteindelijk op te leveren werk soms dienstig zijn om in dit uitvoeringsplan wijzigingen door te voeren.

 

Artikel 33: Verplichtingen Ondernemer

  • De Ondernemer stelt Van Kesteren in de gelegenheid om haar werkzaamheden (tijdig) te verrichten. In dat kader dient de Ondernemer ervoor zorg te dragen dat Van Kesteren tijdig kan beschikken:
   1. over de voor de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen;
   2. over het gebouw waarin/waaraan of het terrein waarop de werkzaamheden moet worden uitgevoerd;
   3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
   4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
    • De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Ondernemer.
    • De Ondernemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Van Kesteren behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Van Kesteren daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Ondernemer Van Kesteren daarvan tijdig in kennis te stellen.
    • De Ondernemer dient Van Kesteren uit te nodigen om aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op de door Van Kesteren te verrichten werkzaamheden.
    • Op eerste verzoek van Van Kesteren dient de Ondernemer materiaal aan Van Kesteren beschikbaar te stellen, indien zulks volgens Van Kesteren noodzakelijk is voor de door haar uit te voeren werkzaamheden. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.
    • De Ondernemer verplicht zich aan Van Kesteren vrije toegang en/of doorgang te verlenen tot haar gebouw(en) en/of terrein(en), voor zover deze toegang en/of doorgang naar mening van Van Kesteren noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De Ondernemer dient ervoor zorg te dragen dat de gebouw(en) en/of terrein(en) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd – naar inzicht van Van Kesteren – goed bereikbaar zijn.
    • De Ondernemer dient ervoor zorg te dragen dat de aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat het noodzakelijke materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen een naar oordeel Van Kesteren werkbare afstand van het werk gebracht kunnen worden.
    • Van Kesteren, haar personeel en de door haar ingeschakelde derden dienen te allen tijde vrije toegang te verkrijgen tot de op het werk aanwezige toiletten en schaftlokalen.
    • De Ondernemer dient ervoor zorg te dragen dat er ten behoeve van de door Van Kesteren te verrichten werkzaamheden sprake is van een werkbare locatie/ondergrond en dat de plaatsen waar(aan) de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zijn afgetekend of duidelijk zijn aangegeven.
    • De Ondernemer is verplicht onderzoek te doen naar alle omstandigheden aangaande de plaats(en) waar(aan) de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd en Van Kesteren daarover schriftelijk in te lichten, waaronder begrepen de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s. Indien die omstandigheden of risico’s leiden tot extra kosten voor Van Kesteren, heeft Van Kesteren het recht die extra kosten in rekening te brengen bij de Ondernemer.
    • Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, dient de Ondernemer zorg te dragen voor de afsluiting en/of verbreking van alle aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit) en eventuele andere leidingen, kabels en andere obstakels, voor zover deze door, over of onder de plaatsen lopen waar(aan) de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd.
    • De Ondernemer dient zorg te dragen voor de naleving van de geldende voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid. In dat kader dient de Ondernemer o.a. zorg te dragen voor:
 1. orde en veiligheid op de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
 2. de goede staat van de te verwerken materialen;
 3. de goede staat van het materiaal dat door hem ter beschikking wordt gesteld;
 4. een zodanige opzet en uitvoering van het werk dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
  • De Ondernemer dient voorzieningen beschikbaar te stellen voor het inzamelen van chemisch bouwafval.
  • De door de Ondernemer aangedragen of in opdracht van de Ondernemer af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van de Ondernemer.
  • In geval de Ondernemer de verplichtingen in dit Artikel 33 niet nakomt, is hij – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in gebreke en heeft Van Kesteren heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Ondernemer is in zo’n geval jegens Van Kesteren aansprakelijk voor eventuele (vertragings)kosten en schade.

 

Artikel 34: Uitvoerings- en oplevertermijn

  • De termijn waarbinnen de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd en het werk zal worden opgeleverd is aangegeven met een aantal werkbare dagen en/of een bepaalde
  • Het programma conform wanneer bepaalde werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden verricht, zal door Van Kesteren worden vastgesteld en aan de Ondernemer worden bevestigd. Van Kesteren is te allen tijde bevoegd het programma naar eigen inzicht te wijzigen. Van Kesteren zal conform dit programma en naar haar eigen inzicht personeel, derden, materiaal en andere hulpmiddelen inschakelen, inkopen of reserveren.
  • Als de oplevering van het werk conform hetgeen is overeengekomen behoort plaats te vinden op een dag die niet een werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
  • De door Van Kesteren opgegeven termijn waarbinnen de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd en het werk zal worden opgeleverd wordt bij benadering vastgesteld en is geen fatale termijn. Bij overschrijding van voornoemde termijn dient de Ondernemer Van Kesteren de gelegenheid te bieden om haar verplichtingen alsnog binnen redelijke termijn na te komen.
  • De door Van Kesteren opgegeven termijn waarbinnen de werkzaamheden door Van Kesteren zullen worden uitgevoerd gaat in zodra tussen Partijen een Overeenkomst tot stand is gekomen, Van Kesteren bezit over alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, materialen en bescheiden, de Ondernemer aan haar in Artikel 33 genoemde verplichtingen heeft voldaan, de overeengekomen (vooruit)betaling aan Van Kesteren is voldaan alsmede is voldaan aan eventuele overige tussen Partijen schriftelijk overeengekomen voorwaarden.
  • Indien Van Kesteren tijdens de uitvoering voorziet dat de termijn zal worden overschreden, doet hij hiervan mededeling aan de Ondernemer onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.
  • Van Kesteren heeft recht op (kosteloze) verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden uitgevoerd en opgeleverd, indien (i) door overmacht, (ii) door voor rekening van de Ondernemer komende omstandigheden, (iii) door wijziging in de Overeenkomst, werkzaamheden of voorwaarden van uitvoering of (iv) door andere omstandigheden die niet aan Van Kesteren kunnen worden toegerekend, niet van Van Kesteren kan worden gevergd dat de werkzaamheden c.q. het werk binnen de overeengekomen termijn worden uitgevoerd c.q. wordt opgeleverd. Deze verlenging is steeds zodanig van duur als redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht, de voor rekening van de Ondernemer komende omstandigheid, de wijziging en/of de omstandigheid die niet aan Van Kesteren kan worden toegerekend.
  • Bij overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht en het werk zal worden opgeleverd heeft de Ondernemer niet het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zijn verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of schadevergoeding te vorderen. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht en het werk zal worden opgeleverd is de Ondernemer pas bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden, indien (i) de overschrijding aan Van Kesteren valt toe te rekenen, (ii) de Ondernemer aan Van Kesteren een redelijk termijn heeft gegeven om alsnog voor oplevering van het werk zorg te dragen en Van Kesteren die termijn niet is nagekomen en (iii) de overschrijding van de overeengekomen termijn zodanig is dat van de Ondernemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten.
  • Indien de weers- en/of werkomstandigheden naar mening van Van Kesteren een negatieve invloed op de werkzaamheden kunnen hebben, is Van Kesteren gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding jegens de Ondernemer voortvloeit. Mocht Van Kesteren de werkzaamheden in zo’n geval, op uitdrukkelijk verzoek van de Ondernemer wel uitvoeren, dan geschiedt de uitvoering van de werkzaamheden geheel voor risico van de Ondernemer en heeft de Ondernemer ten aanzien van deze werkzaamheden nooit enig recht op schadevergoeding.

 

Artikel 35: Oplevering

  • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
   1. de Ondernemer het werk heeft aanvaard;
   2. het werk door de Ondernemer (al dan niet gedeeltelijk) in gebruik is genomen;
   3. Van Kesteren aan de Ondernemer heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de Ondernemer niet binnen achtenveertig (48) uur na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is aanvaard;
   4. de Ondernemer het werk niet aanvaardt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die naar mening van Van Kesteren binnen een redelijk termijn kunnen worden hersteld of nageleverd.
  • Na oplevering is het werk voor risico van de Ondernemer. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Van Kesteren kan worden toegerekend.
  • Van Kesteren is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de Ondernemer op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.

 

Artikel 36: Prijzen

  • De Ondernemer verstrekt aan Van Kesteren een nauwkeurige opgave van de door haar te verrichten werkzaamheden. De Ondernemer dient Van Kesteren op eerste verzoek van Van Kesteren in staat te stellen om tot opneming van het werk over te gaan. Partijen komen in beginsel één van de navolgende prijsvormingsmethoden overeen, aan de hand waarvan de prijzen aan de Ondernemer in rekening zullen worden gebracht:
   1. Prijsvormingsmethode ‘aanneming’: Partijen komen een vast bedrag overeen (“aanneemsom”) voor de door Van Kesteren te verrichten werkzaamheden;
   2. Prijsvormingsmethode ‘richtprijs’: Van Kesteren zal aan de Ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke inschatting verstrekken van de kosten voor de door haar te verrichten werkzaamheden;
   3. Prijsvormingsmethode ‘regie’: Partijen komen overeen dat Van Kesteren wordt betaald voor de daadwerkelijk verrichtte werkzaamheden, gemaakte uitvoeringskosten en gebruikte materialen, dit tegen de door Partijen overeengekomen tarieven of – bij gebreke daarvan – de door Van Kesteren gebruikelijk gehanteerde tarieven.

Bij gebreke van het overeenkomen van één van de bovengenoemde prijsvormingsmethode, zullen de werkzaamheden door Van Kesteren in rekening worden gebracht conform de prijsvormingsmethode ‘regie’.

  • Alle door Van Kesteren opgegeven of tussen Partijen overeengekomen prijzen luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, vrachtkosten, inlaad- en uitlaadkosten, rechten en andere belastingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

 

Artikel 37: Meer- en minderwerk

  • Indien Partijen de prijsvormingsmethode ‘aanneming’ of ‘richtprijs’ zijn overeengekomen, is Van Kesteren gerechtigd eventueel meerwerk bij de Ondernemer in rekening te brengen, als het meerwerk is ontstaan doordat:
   • er sprake is van een wijziging in de (geschatte) werkzaamheden, materialen, tijd en/of kosten, en deze wijziging niet aan Van Kesteren valt toe te rekenen;
   • de door de Ondernemer verstrekte informatie niet juist of onvolledig blijkt;
   • de normale werktijd wordt overschreden (Artikel 1);
   • er van de verrekenbare of geschatte hoeveelheden wordt afgeweken;
   • wanneer de prijsvormingsmethode ‘aanneming’ is overeengekomen, er op verzoek of door toedoen van de Ondernemer van de overeengekomen werkzaamheden wordt afgeweken.
  • Minderwerk wordt niet verrekend en geeft ook geen recht op vermindering van het factuurbedrag, dan wel terugbetaling van betaalde gelden.
  • Indien het meerwerk meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk, wordt het meerwerk behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk door Van Kesteren aan de Ondernemer gecommuniceerd. Indien het meerwerk minder bedraagt dat 10% van de (richt)prijs van het werk, behoeft van Kesteren het meerwerk niet vooraf eerst aan de Consument te bevestigen.
  • Indien de Ondernemer toevoegingen of veranderingen van de overeengekomen werkzaamheden verlangt, heeft Van Kesteren recht op een bijbetaling c.q. verhoging van de prijs, indien zij de Ondernemer tijdig op deze bijbetaling c.q. verhoging van de prijs heeft gewezen. Voornoemde waarschuwingsplicht vervalt, indien de Ondernemer de noodzaak tot die prijsverhoging zelf had moeten begrijpen.
  • Indien de prijsvormingsmethode ‘richtprijs’ is overeengekomen, verstrekt Van Kesteren aan de Consument een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de kosten voor de door haar te verrichten werkzaamheden. Deze richtprijs heeft geenszins te gelden als vaste aanneemsom. De uiteindelijke kosten voor de door Van Kesteren te verrichten werkzaamheden kunnen derhalve hoger of lager uitvallen dan de door haar opgegeven richtprijs. Indien de kosten voor de werkzaamheden meer bedragen dan de eerder afgegeven richtprijs, is Van Kesteren te alle gerechtigd deze kosten bij de Consument in rekening te brengen.
  • Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen zal Van Kesteren een toeslag op de eventueel overeengekomen prijzen in rekening kunnen brengen.
  • Prijsopgaven zijn steeds gebaseerd op de ten tijde van de eerste prijsopgave geldende prijsbepalende factoren. Van Kesteren is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de lonen en sociale lasten, prijs van toeleveranciers, belastingen, grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, in- of uitvoerrechten, licentiekosten, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Van Kesteren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, aan de Ondernemer door te berekenen.
  • Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onvoorziene omstandigheden blijken die niet door de Ondernemer schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Van Kesteren ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, heeft Van Kesteren het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien.

 

Artikel 38: Betaling

  • Van Kesteren heeft het recht om naar haar keuze:
   1. gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen;
   2. de overeengekomen prijs periodiek in termijnen – in evenredigheid met de voortgang van het werk – aan de Ondernemer te factureren; of
   3. de prijs na algehele levering van het werk aan de Ondernemer te factureren.
    • Van Kesteren zal in beginsel steeds periodiek in termijnen factureren of (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de prijs verlangen, hetgeen in beginsel als volgt:
   4. de periodieke facturatie door Van Kesteren zal in ieder geval steeds plaatsvinden indien de voltooide werkzaamheden steeds een bedrag van € 5.000,- te boven gaan;
   5. een gedeeltelijke vooruitbetaling zal in ieder geval steeds 25% of meer van de overeengekomen werkzaamheden bedragen.

Van Kesteren behoudt zich het recht voor periodiek te factureren of (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlang op een andere dan voormelde wijze.

 • Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Van Kesteren per transactie worden gefactureerd.
 • Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen ná de factuurdatum door overmaking op een door Van Kesteren aan te wijzen bankrekening. Indien De Ondernemer niet binnen de voormelde termijn heeft betaald, is De Ondernemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Van Kesteren heeft vanaf dat moment recht op vergoeding van een rente van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. Deze rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
 • Indien De Ondernemer in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is De Ondernemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen (voor zover rechtens is toegestaan) 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 100,– (exclusief BTW). De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Ondernemer.
 • Een beroep op korting, verrekening en/of opschorting door De Ondernemer is uitdrukkelijk uitgesloten. De facturen van Van Kesteren moeten zonder beroep op korting, verrekening en/of opschorting door De Ondernemer tijdig worden voldaan.
 • Door De Ondernemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt De Ondernemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Van Kesteren is te allen tijde gerechtigd van De Ondernemer (goederenrechtelijke) zekerheden te verlangen voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voor De Ondernemer voortvloeiende verplichtingen.
 • Indien De Ondernemer gevestigd is in een andere EU-lidstaat dan Nederland, dient De Ondernemer diens Btw-identificatienummer schriftelijk aan Van Kesteren te doen toekomen. Bovendien dient De Ondernemer aan Van Kesteren steeds alle gegevens en bescheiden te verstrekken, die Van Kesteren in redelijkheid nodig heeft om aan te kunnen tonen dat de producten in een andere EU-lidstaat dan Nederland zijn geleverd.
 • De volledige vordering van Van Kesteren op de Ondernemer tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. de Ondernemer faillissement, surseance of schuldsanering heeft aangevraagd, failliet is gegaan, in surseance verkeert of is toegelaten tot een schuldsanering;
  3. beslag op zaken of vorderingen van de Ondernemer is gelegd;
  4. de Ondernemer wordt ontbonden;
  5. de Ondernemer (natuurlijk persoon) onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

 

Artikel 39: Eindafrekening

  • Binnen een door Van Kesteren te bepalen termijn na de oplevering dient Van Kesteren de eindafrekening op te maken en aan de Ondernemer een eindfactuur te sturen.
  • De eindfactuur geeft een duidelijke omschrijving van:
   1. de kosten van de oorspronkelijke werkzaamheden;
   2. de kosten van het meer;
   3. de gebruikte materialen en kosten;
   4. eventuele overige kosten waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is.
  • De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover de werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van “regie”.
  • Betaling van de eindafrekening vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in Artikel 3 e.v.

 

Artikel 40: Annulering

  • Beëindiging/annulering van de Overeenkomst door de Ondernemer is niet toegestaan, tenzij Van Kesteren uitdrukkelijk en schriftelijk met deze annulering instemt.
  • Bij tussentijdse beëindiging/annulering van de Overeenkomst door de Ondernemer, is de Ondernemer ten minste verplicht aan Van Kesteren te betalen:
   1. de voor het werk overeengekomen aanneemsom, verminderd met de besparingen die voor Van Kesteren uit de beëindiging voortvloeien;
   2. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds waren uitgevoerd.
  • Bovenstaande laat onverlet het recht van Van Kesteren om (volledige) schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 41: Garantie

  • Ten aanzien van het door Van Kesteren aan de Ondernemer opgeleverde werk garandeert Van Kesteren een deugdelijke werking gedurende een periode van zes (6) maanden na oplevering. Aan de Ondernemer komen geen andere garanties toe, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover rechtens toegestaan wordt een beroep op artikel 7:17 en 7:18 (non-conformiteit) BW uitgesloten.
  • Aan de Ondernemer komt geen garantie toe indien hij uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard van garantie af te zien.
  • Het risico en de bewijslast dat het opgeleverde werk niet deugdelijk is, ligt bij Ondernemer.
  • Indien de Ondernemer een gebrek in het opgeleverde werk heeft geconstateerd, dient hij zich ter zake het herstel onder opgave van het gebrek te wenden tot Van Kesteren. Van Kesteren heeft het recht het gebrek in het opgeleverde werk naar haar keuze te herstellen door volledige vervanging van het opgeleverde werk, reparatie van het opgeleverde werk of het restitueren van de prijs.
  • Indien Van Kesteren het opgeleverde werk of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk herstelt en/of vervangt, gaat ten aanzien van dit opgeleverde werk geen nieuwe garantietermijn lopen, zodat de oorspronkelijke garantietermijn doorloopt voor zover en indien deze nog niet is verstreken.
  • In de navolgende gevallen is Van Kesteren niet aansprakelijk voor gebreken en rust op haar geen garantieverplichtingen:
   1. indien de Ondernemer het gebrek niet binnen redelijke termijn aan Van Kesteren heeft gemeld;
   2. indien Van Kesteren door de Ondernemer niet in de gelegenheid is gesteld om de gebreken te herstellen (Artikel 7);
   3. indien geen geldig garantiebewijs of originele factuur kan worden verstrekt;
   4. indien zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Van Kesteren werkzaamheden, wijzigingen en/of reparaties aan het opgeleverde werk zijn verricht;
   5. indien gebreken aan het opgeleverde werk het gevolg zijn van het gebruik van het opgeleverde werk anders dan overeenkomstig de verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het werk opgeleverd is;
   6. indien gebreken aan het opgeleverde werk het gevolg zijn van enige onoordeelkundig gebruik of tekortkoming van de Ondernemer;
   7. indien gebreken aan de leverde producten het gevolg zijn van normale slijtage;
   8. indien gebreken aan de geleverde producten het gevolg zijn van abnormale weersomstandigheden of overige ongebruikelijke omstandigheden;
   9. indien gebreken aan het opgeleverde werk het gevolg zijn van het naleven van een wettelijke regeling of overheidsvoorschrift;
   10. indien Van Kesteren reparatie- of herstelwerkzaamheden uitvoert;
   11. ten aanzien van (hoog rendements)glas dat door Van Kesteren is gezet, wanneer er sprake is van mechanische breuk, thermische breuk, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit en/of verkleuringen.

 

Artikel 42: Klachten

  • Eventuele zichtbare gebreken aan het werk dient de Ondernemer binnen achtenveertig (48) uur na oplevering schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Van Kesteren te melden.
  • Andere gebreken aan het opgeleverde werk dan de zichtbare gebreken dient de Ondernemer binnen acht (8) dagen nadat deze zijn ontdekt schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Van Kesteren te melden.
  • Indien eventuele gebreken niet door de Opdrachtgever zijn gemeld overeenkomstig de vereisten en termijnen in Artikel 1en 42.2, dan wordt het werk geacht in goede staat te zijn opgeleverd.
  • Gebreken en situaties die binnen de verantwoordelijkheid van de Ondernemer liggen (Artikel 43) of het gevolg zijn van een specifiek risico (Artikel 44) kunnen nooit aanleiding geven tot het indienen van een klacht.
  • Eventuele klachten over de facturen dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk en nauwkeurig omschreven aan Van Kesteren te worden gemeld. Na het verstrijken van die termijn wordt de Ondernemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffende factuurbedrag verschuldigd.
  • Het recht op reclamatie verjaart in ieder geval na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden en/of oplevering van het werk.
  • Het indienen van een klacht heft de verplichtingen van de Ondernemer niet op en kan evenmin aanleiding zijn om tot (gedeeltelijke) opschorting over te gaan.
  • Van Kesteren dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken, hetgeen in beginsel geschiedt voor rekening en risico van Van Kesteren. Bij onterechte reclamaties staat het Van Kesteren vrij de kosten van het onderzoek in rekening te brengen bij de Ondernemer.
  • Ingeval van een terechte klacht zal Van Kesteren binnen een door haar te bepalen redelijk termijn naar haar keus overgaan tot herstel van het gebrek, dan wel de schade van de Ondernemer vergoeden.

 

Artikel 43: Aansprakelijkheid Ondernemer

  • Naast hetgeen verder uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeit, is de Ondernemer uitdrukkelijk verantwoordelijk voor de navolgende gevallen:
   1. voor de door of namens de Ondernemer voorgeschreven constructies en werkwijzen;
   2. voor de door of namens de Ondernemer gegeven orders en aanwijzingen aan Van Kesteren, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden;
   3. voor het (tijdig) ter beschikking stellen van hetgeen onder Artikel 1 staat opgenomen;
   4. het onderhoud en de goede kwaliteit van de door de Ondernemer ter beschikking gestelde dan wel door hem voorgeschreven materialen of hulpmiddelen;
   5. voor de materialen, gereedschappen en/of hulpmiddelen van Van Kesteren, die de Ondernemer ten behoeve van de werkzaamheden onder zich heeft en/of opgeslagen heeft staan;
   6. naleving van de wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van Offerte in werking treden;
   7. voor de door, namens of op verzoek van de Ondernemer ingeschakelde derden;
   8. voor het afvoeren van eventueel bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen zaken, zoals – doch niet uitsluitend – puin en afval;
   9. voor vertragingen of stilleggingen van de werkzaamheden die het gevolg zijn van factoren waarvoor de Ondernemer naar oordeel van Van Kesteren aansprakelijk is, dan wel factoren die niet aan Van Kesteren kunnen toen toegerekend;
   10. voor de nakoming door de Ondernemer of de door, namens of op verzoek van de Ondernemer ingeschakelde derden van de verplichtingen in Artikel 33.
    • Indien de Ondernemer haar verantwoordelijkheden in dit Artikel 43 niet nakomt, is zij jegens Van Kesteren aansprakelijk voor alle eventuele kosten en schade die uit een dergelijke schendig voortvloeien. Deze kosten en schade kunnen onder meer, maar niet uitsluitend bestaan uit:
   11. de schade aan (zaken van) Van Kesteren, haar personeel, de door haar ingeschakelde derden, of overige derden die is ontstaan door het gebruik van door de Ondernemer ter beschikking gestelde en/of voorgeschreven materialen, gereedschappen of hulpmiddelen;
   12. reinigingskosten door vervuiling van de door de Ondernemer aangeleverde materialen, gereedschappen of hulpmiddelen;
   13. de kosten en gederfde winsten die het gevolg zijn van vermissing, diefstal of beschadiging van materialen, gereedschappen en/of hulpmiddelen van Van Kesteren, die Van Kesteren tijdelijk bij de Ondernemer heeft opgeslagen;
   14. schade aan het werk of overige zaken veroorzaakt door de Ondernemer zelf of de door haar, namens haar of op haar verzoek ingeschakelde derden;
   15. schade en gemaakte (stagnatie)kosten gepaard gaande met een vertraging c.q. stillegging van de werkzaamheden die is veroorzaakt door factoren waarvoor de Ondernemer naar oordeel van Van Kesteren aansprakelijk is, dan wel factoren die niet aan Van Kesteren kunnen worden toegerekend, daaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen de kosten voor personeel en materiaal, ingehuurde onderaannemers, tussentijdse prijswijzigingen, ingekochte of ingehuurde (bouw)materialen, etc.;
   16. afvoerkosten van bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen zaken.

Van Kesteren is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat zij betaling heeft ontvangen van deze kosten en schade. Van Kesteren is ook gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.

 

Artikel 44: Aansprakelijk specifieke risico’s

  • In aanvulling op het bepaalde in Artikel 6, is Van Kesteren nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die is ontstaan:
   1. doordat de Ondernemer een op haar rustende verplichting niet, niet correct of niet volledig is nagekomen;
   2. doordat Van Kesteren is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
   3. door werkzaamheden en producten van c.q. voorgeschreven door Opdrachtgever c.q. door haar ingeschakelde onderaannemers en leveranciers alsmede overige derden;
   4. overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd en het werk zou worden opgeleverd;
   5. gedurende de uitvoering van werkzaamheden door derden, die niet onder de leiding van Van Kesteren zijn geschied;
   6. zettingen in de ondergrond en vertragingen door weersomstandigheden;
   7. afwijkingen van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten, kleuren, oppervlaktestructuren en dergelijke van minder dan 10%;
   8. scheurvorming in de (onder)vloer c.q. ondergrond;
   9. door het al dan niet opvolgen van vrijblijvende adviezen zijdens Van Kesteren, dan wel doordat Van Kesteren geen advies heeft verstrekt;
   10. afwijkingen in kleuren, oppervlaktestructuren en overige eigenschappen, welke binnen de in de bedrijfstak voor het gebruikte materiaal aanvaarde marges vallen of materiaal technisch onvermijdelijk zijn;
   11. in de catalogus/internetsite, aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
   12. door gebreken in materialen die door de Ondernemer ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij Van Kesteren zijn waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden;
   13. tekortkomingen in het opgeleverde werk die door Opdrachtgever pas na verloop van dertig (30) dagen ná oplevering schriftelijk aan Van Kesteren worden gemeld.
  • In aanvulling op het bepaalde in Artikel 6, is Van Kesteren nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan veroorzaakt door een der gevallen in Artikel 6. 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer] [Faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  • herroep/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten][Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)] [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Back To Top